Tổng hợp danh sách các trường Nhật Ngữ ở Tokyo

truong nhat ngu o tokyo

1   Trường ngôn ngữ Samu

2   Trường nhật ngữ Shurin

3   Học viện giáo dục quốc tế Aoyama

4   Trường nhật ngữ Shinjuku Heiwa

5   Trường Nhật Ngữ AKAMONKAI

6   Trường nhật ngữ Midream

7   Học viện văn hóa và ngôn ngữ Kudan

8   Trường nhật ngữ KAI

9   Viện nghệ thuật ngôn ngữ

10  Trường ngôn ngữ Gendai

11  Trường nhật ngữ lien kết với Đại học quốc tế Tokyo

12  Trường cao đẳng văn hóa và nhật ngữ Tokyo

13  Học viện Tokyo Nichigo

14  Trường nhật ngữ Toyo

15  Trường ngôn ngữ UJS

16  Trường nhật ngữ YMCA Tokyo

17  Trường nhật ngữ ISI – Tokyo

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục