Đáp án kỳ thi JLPT tháng 7/2012

Đáp án kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) tháng 7 năm 2012 và cách tính điểm gần đúng

Điểm số mỗi phần thi (得点範囲, tokuten han-i |đắc điểm phạm vi|), điểm tổng đậu và điểm đậu cho mỗi phần là như bảng dưới đây.
Điểm tối đa có thể đạt được: 180 điểm (cho mọi cấp độ).
Tổng điểm để đậu N1 là 100 điểm, N2 là 90 điểm, N3 là 95 điểm. Điểm đậu mỗi phần thi (1) 言語知識 (gengo chishiki = kiến thức ngôn ngữ, gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp), (2) Đọc hiểu, (3) Nghe hiểu của các cấp độ N3, N2, N1 là 19 điểm.
Về N4, N5 xin xem bảng tương ứng.
 
Tính điểm như thế nào khi so đáp án?
Có 2 điểm bạn cần lưu ý:
– Điểm số cho mỗi câu là thứ chúng ta không biết (ví dụ không biết là 1 điểm hay 2 điểm)
– Điểm thi của bạn sẽ được chuẩn hóa (等価 touka = đẳng hóa)
“Chuẩn hóa” là để làm cho các kỳ thi công bằng nhau, ví dụ cùng làm được số câu như nhau, nhưng kỳ thi mà nội dung khó hơn thì điểm sẽ cao hơn. Độ khó của kỳ thi có lẽ sẽ được tính theo phân bố điểm của toàn bộ thí sinh dự thi. Chúng ta không biết thuật toán để tính điểm của ban tổ chức kỳ thi và cách tính điểm không được công khai.
Do đó, chúng ta chỉ có thể tính gần đúng điểm số mà thôi.
 
Cấp độ N1: 
Phần thi kiến thức ngôn ngữ (文字・語彙・文法) có 45 câu. Tổng điểm tối đa: 60.
Phần thi Đọc hiểu (読解) có 25 câu.  Tổng điểm tối đa: 60.
Phần thi Nghe hiểu (聴解) có 36 câu (câu cuối có 2 câu). Tổng điểm tối đa: 60.
Giả sử bạn làm đúng mỗi phần là X, Y, Z câu, thì chúng ta sẽ tính gần đúng theo công thức sau:
/ *
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 45) * 60, sai số: ± 10 (từ -10 tới +10).
Đọc hiểu: (Y / 25) * 60, sai số: ± 6.
Nghe hiểu: (Z / 36) * 60, sai số: ±8.
Điểm gần đúng:  (X / 45) * 60 + (Y / 25) * 60 + (Z / 36) * 60
Như vậy sai số tối đa sẽ là ± 24. Sai số trung bình có thể là ± (10/2 + 6/2 + 8/2) = ± 12. Ví dụ, bạn tính ra điểm là 95 điểm thì nhiều khả năng điểm thực của bạn sẽ từ 83 cho tới 107 (tính mức trung bình ± 12). Điểm thực của bạn sẽ biến thiên tối đa là từ 71 tới 119 (tính mức sai số tối đa ± 24). Cách tính sai số của SAROMA JCLASS xem ở phần chữ xanh ngay dưới đây. Chú ý là đây mới là sai số do tính trung bình, chứ còn chưa tính mức sai lệch do “chuẩn hóa” (等価 touka).

Cách tính sai số: Giả sử tính cho phần kiến thức ngôn ngữ. Có 45 câu mà 60 điểm nên sẽ có a câu là 1 điểm và (45 – a) câu là 2 điểm. Như vậy a * 1 + (45 – a) * 2 = 60 nên a = 30, tức là có 30 câu 1 điểm và 15 câu 2 điểm. Giả sử bạn làm được đúng x câu 1 điểm và y câu 2 điểm, thì số điểm đúng của bạn là (* 1 + y * 2), nhưng theo cách tính gần đúng của JCLASS thì số điểm của bạn là (x + y) / 45 * 60 = (x + y) * 4 / 3. Như vậy sai lệch là (* 1 + y * 2) – (x + y) * 4 / 3 = y * 2/3 – x / 3. Vì giá trị lớn nhất của y là 15 câu, giá trị lớn nhất của x là 30 câu, cho nên con số sai lệch này có giá trị biến thiên trong khoảng [15 * 2/3 – 0 / 3, 0 * 2/3 – 30/3] tức là ± 10.
Phần Đọc hiểu (câu 2 điểm và 3 điểm), Nghe hiểu (câu 1 điểm và 2 điểm) cũng tính tương tự và kết quả là ± 6 và ± 8.

Cấp độ N2:

Kiến thức ngôn ngữ: (X / 54) * 60, sai số: ± 5.
Đọc hiểu: (Y / 21) * 60, sai số: ± 3.
Nghe hiểu: (Z / 31) * 60, sai số: ± 3.
Sai số tối đa: ± 11, sai số trung bình: ± 5.
 
Cấp độ N3:
Kiến thức ngôn ngữ: (X / 58) * 60
Đọc hiểu: (Y / 16) * 60
Nghe hiểu: (Z / 28) * 60
Sai số: Tham khảo N2.
N4. N5: Tương tự
 
Điểm số các phần thi và điểm đậu
Nguồn: wikipedia
N1-N3
  • 言語知識(文字・語彙・文法)(0点-60点)
  • 読解(0点-60点)
  • 聴解(0点-60点)
N4~N5
  • 言語知識(文字・語彙・文法)・読解(0点-120点)
  • 聴解(0点-60点)

 

各級の合格点
 総合得点言語知識(文字・語彙・文法)読解聴解
得点範囲 0-180 0-60 0-60 0-60
N1 100点 19点 19点 19点
N2 90点 19点 19点 19点
N3 95点 19点 19点 19点

 

 総合得点言語知識(文字・語彙・文法)・読解聴解
得点範囲 0-180 0-120 0-60
N4 90点 38点 19点
N5 80点 38点 19点

 

 
Dưới đây là đáp án kỳ thi JLPT tháng 7 năm 2012.
2012年7月 日本語能力試験 答案
N1 レベル

N1 文字・語彙
問題1
問1: 4     問2: 2     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 1

問題2
問7: 4     問8: 1     問9: 4     問10: 1    問11: 3    問12: 4    問13: 2

問題3
問14: 2    問15: 3    問16: 4    問17: 1    問18: 2    問19: 3

問題4
問20: 3    問21: 1    問22: 4    問23: 3    問24: 1    問25: 2

N1 文法
問題5
問26: 3    問27: 4    問28: 2    問29: 1    問30: 1    問31: 2    問32: 1    問33: 3    問34: 4    問35: 2

問題6
問36: 2    問37: 4    問38: 1    問39: 4    問40: 1

問題7
問41: 3    問42: 2    問43: 3    問44: 4    問45: 1

N1 読解
問題8
問46: 1    問47: 3    問48: 2    問49: 2

問題9 (1)
問50: 3    問51: 1    問52: 3

問題9 (2)
問53: 4    問54: 3    問55: 3

問題9 (3)
問56: 4    問57: 1    問58: 4

問題10
問59: 1    問60: 3    問61: 4    問62: 2

問題11
問63: 2    問64: 4

問題12
問65: 2    問66: 1    問67: 2    問68: 4

問題13
問69: 2    問70: 1

N1 聴解
問題1
問1: 4     問2: 3     問3: 3     問4: 4     問5: 2     問6: 1

問題2
問1: 2     問2: 2     問3: 2     問4: 1     問5: 4     問6: 3     問7: 3

問題3
問1: 1     問2: 4     問3: 4     問4: 3     問5: 3     問6: 4

問題4
問1: 1     問2: 1     問3: 2     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 2     問8: 3     問9: 2     問10: 1    問11: 3    問12: 2    問13: 3

問題5
問1: 1     問2: 3     問3: 3, 2

N2レベル

N2 文字・語彙
問題1
問1: 4     問2: 1     問3: 4     問4: 1     問5: 3

問題2
問6: 2     問7: 3     問8: 4     問9: 2     問10: 4

問題3
問11: 3    問12: 3    問13: 4    問14: 4    問15: 1

問題4
問16: 2    問17: 4    問18: 3    問19: 3    問20: 1    問21: 2    問22: 1

問題5
問23: 2    問24: 1    問25: 3    問26: 4    問27: 2

問題6
問28: 2    問29: 3    問30: 1    問31: 2    問32: 1

N2 文法
問題7
問33: 1    問34: 2    問35: 3    問36: 1    問37: 2    問38: 1    問39: 4    問40: 2    問41: 4    問42: 3    問43: 3    問44: 4

問題8
問45: 3    問46: 1    問47: 4    問48: 2    問49: 2

問題9
問50: 4    問51: 1    問52: 3    問53: 1    問54: 2

N2 読解
問題10
問55: 2    問56: 4    問57: 3    問58: 2    問59: 3

問題11 (1)
問60: 1    問61: 1    問62: 2

問題11 (2)
問63: 2    問64: 1    問65: 4

問題11 (3)
問66: 4    問67: 4    問68: 3

問題12
問69: 3    問70: 4

問題13
問71: 1    問72: 1    問73: 3

問題14
問74: 2    問75: 3

N2 聴解
問題1
問1: 3     問2: 2     問3: 4     問4: 1     問5: 4

問題2
問1: 3     問2: 3     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 1

問題3
問1: 3     問2: 3     問3: 3     問4: 1     問5: 1

問題4
問1: 1     問2: 2     問3: 1     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 2     問10: 3    問11: 3

問題5
問1: 3     問2: 4     問3: 3, 1

N3 レベル

N3 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 4     問3: 1     問4: 3     問5: 2     問6: 4     問7: 2     問8: 4

問題2
問9: 3     問10: 4    問11: 3    問12: 2    問13: 1    問14: 3

問題3
問15: 1    問16: 4    問17: 3    問18: 2    問19: 1    問20: 4    問21: 2    問22: 3    問23: 2    問24: 4    問25: 2   

問題4
問26: 4    問27: 2    問28: 3    問29: 1    問30: 3

問題5
問31: 4    問32: 2    問33: 1    問34: 1    問35: 3

N3 文法
問題1
問1: 4     問2: 1     問3: 2     問4: 2     問5: 1     問6: 3     問7: 4     問8: 2     問9: 1     問10: 4    問11: 2    問12: 3    問13: 3

問題2
問14: 2    問15: 1    問16: 4    問17: 2    問18: 3

問題3
問19: 4    問20: 3    問21: 1    問22: 2    問23: 4

N3 読解
問題4
問24: 3    問25: 3    問26: 3    問27: 4

問題5 (1)
問28: 3    問29: 2    問30: 2

問題5 (2)
問31: 4    問32: 2    問33: 2

問題6
問34: 4    問35: 1    問36: 1    問37: 1

問題7
問38: 1    問39: 2

N3 聴解
問題1
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 3     問5: 2     問6: 4

問題2
問1: 3     問2: 1     問3: 4     問4: 3     問5: 4     問6: 1

問題3
問1: 4     問2: 4     問3: 2

問題4
問1: 1     問2: 3     問3: 3     問4: 1

問題5
問1: 3     問2: 3     問3: 2     問4: 3     問5: 1     問6: 3     問7: 1     問8: 2     問9: 2

N4 レベル

N4 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 3     問3: 3     問4: 4     問5: 4     問6: 1     問7: 4     問8: 3     問9: 2

問題2
問10: 2    問11: 4    問12: 3    問13: 1    問14: 1    問15: 4

問題3
問16: 2    問17: 4    問18: 2    問19: 3    問20: 4    問21: 1    問22: 4    問23: 3    問24: 2    問25: 1   

問題4
問26: 3    問27: 2    問28: 4    問29: 2    問30: 3

問題5
問31: 2    問32: 3    問33: 1    問34: 1    問35: 2

N4 文法
問題1
問1: 2     問2: 4     問3: 4     問4: 2     問5: 3     問6: 3     問7: 4     問8: 1     問9: 4     問10: 2    問11: 1    問12: 3    問13: 1    問14: 2    問15: 1

問題2
問16: 1    問17: 1    問18: 4    問19: 3    問20: 2

問題3
問21: 2    問22: 2    問23: 4    問24: 3    問25: 1

N4 読解
問題4
問26: 4    問27: 2    問28: 3    問29: 4

問題5
問30: 1    問31: 3    問32: 2    問33: 4

問題6
問34: 2    問35: 1

N4 聴解
問題1
問1: 3     問2: 4     問3: 3     問4: 3     問5: 4     問6: 2     問7: 2     問8: 3

問題2
問1: 2     問2: 3     問3: 4     問4: 4     問5: 1     問6: 1     問7: 3

問題3
問1: 3     問2: 1     問3: 2     問4: 1     問5: 3

問題4
問1: 1     問2: 1     問3: 1     問4: 2     問5: 1     問6: 2     問7: 3     問8: 1

N5 レベル
N5 文字・語彙
問題1
問1: 1     問2: 2     問3: 3     問4: 2     問5: 1     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 4     問10: 2    問11: 3    問12: 4

問題2
問13: 3    問14: 1    問15: 2    問16: 3    問17: 2    問18: 4    問19: 4    問20: 2

問題3
問21: 4    問22: 3    問23: 4    問24: 3    問25: 1   問26: 4    問27: 2    問28: 1    問29: 4    問30: 3

問題4
問31: 4    問32: 1    問33: 2    問34: 2    問35: 1

N5 文法
問題1
問1: 2     問2: 4     問3: 2     問4: 4     問5: 1     問6: 3     問7: 3     問8: 1     問9: 4     問10: 1    問11: 4    問12: 3    問13: 2    問14: 2    問15: 3    問16: 1

問題2
問17: 4    問18: 2    問19: 3    問20: 4    問21: 1    

問題3
問22: 1    問23: 2    問24: 3    問25: 4    問26: 3

N5 読解
問題4
問27: 1    問28: 3    問29: 4

問題5
問30: 1    問31: 3

問題6
問32: 2 

N5 聴解
問題1
問1: 4     問2: 4     問3: 1     問4: 1     問5: 3     問6: 4     問7: 3     

問題2
問1: 3     問2: 2     問3: 1     問4: 2     問5: 4     問6: 2

問題3
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 1     問5: 3

問題4
問1: 2     問2: 1     問3: 3     問4: 1     問5: 1     問6: 2

 
Việt-SSE (theo saromalang)
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục