Đêm ở Nhật Bản

Nhật Bản về đêm vừa tĩnh lặng, huyền bí. Cả thành phố dường như đang ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc.http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night21.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night22.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night23.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night24.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night25.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night26.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night27.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night28.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night29.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night30.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night31.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night32.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night33.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night34.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night35.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night36.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night37.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night38.jpg

http://duhoc.viet-sse.vn/images/Nuoc-Nhat-Qua-Anh/Dem-Nhat-Ban/demnhatbun/night39.jpg

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục